Regulamin Helperów

 § 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy uczestnikiem wydarzenia, a organizatorem wydarzenia Kregulcowe Dni: Studencka Intryga. Decyzja o uczestnictwie w imprezie jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich poleceń zawartych w jego treści, jak również akceptacją regulaminu konwentu, który jest dostępny na stronie internetowej www.kregulec.pl

1.2. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Studencka Intryga odbywa się na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, znajdującym się przy ul. Bielskiej 62 (43-400 Cieszyn, województwo śląskie, Polska), od godziny 9:00 w sobotę 14 kwietnia, do godziny 14:00 w niedzielę 15 kwietnia.

1.3. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Studencka Intryga organizowane przez Klub Fantastyki Kregulec podlegający Stowarzyszeniu Future Technologies identyfikujące się numerem NIP: 6332235989 z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicy Opolska 24/23.

1.4 Wydarzenie jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504)

1.5 Osoby wchodzące w skład organizacji wydarzenia są wolontariuszami, którzy nie czerpią z tego tytułu korzyści materialnych ani finansowych.

1.6 Wszelkie opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych wydarzenia oraz na cele statutowe stowarzyszenia.

 

 § 2
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

2.1 Do zgłoszenia się na stanowisko helper/wolontariusz zgodnie z prawem jest uprawniona każda osoba z ukończonym 16 rokiem życia.

2.2 Helper/Wolontariusz zobowiązany jest do podporządkowania się wszystkim osobom wchodzących w skład organizacji wydarzenia, w tym członkom ochrony i opieki medycznej.

2.3 Podstawowym obowiązkiem helpera/wolontariusza jest niesienie pomocy uczestnikom w czasie trwania całego wydarzenia, nawet gdy nie jest w danej chwili na dyżurze.

2.4 Helper winien stawić się na terenie wydarzenia w godzinach wyznaczonych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym, natomiast opuścić wydarzenie dopuszczalne jest po uzyskaniu wcześniejszej zgody koordynatora.

2.5 Obowiązkiem helpera/wolontariusza jest stawianie się na wyznaczonych zebraniach. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy helper/wolontariusz będzie w tym samym czasie pełnił swój dyżur lub koordynator zwolni z zebrania.

2.6 Helper/wolontariusz zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania ustalonego grafiku. Wszelkie zmiany powinny zostać wcześniej ustalone i zaakceptowane z koordynatorem.

2.7 Helper/Wolontariusz proszony jest o zachowanie wysokiej kultury osobistej wobec innych uczestników wydarzenia oraz współpracowników.

2.8 Helper/Wolontariusz ma bezwzględny zakaz wnoszenia na teren wydarzenia wszelkiego rodzaju używek bądź bycia pod ich wpływem. Jeśli nastąpi taka sytuacja zostaje natychmiast pociągnięty do odpowiedzialności.

2.9 Helper/Wolontariusz obowiązuje zakaz rozdawania biletów wstępu osobom trzecim. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności

 § 3
WARUNKI ZGŁOSZENIA

3.1. Warunkiem przyjęcia na stanowisko helper/wolontariusz jest przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości elektronicznej na adres mailowy helperzy.kregulec@gmail.com, zatytułowanej Kregulcowe Dni – Zgłoszenie Stoiska, które powinno zawierać:

a) imię i nazwisko zgłaszanego
b) data urodzenia
c) miejsce zamieszkania
d) adres e-mail
e) numer telefonu
f) doświadczenie jako helper/wolontariusz
g) godzina możliwego przybycia w piątek na wydarzenie
h) ewentualne problemy zdrowotne

3.2. Informacja o przyjęciu na stanowisko zostanie przesłana na e-maila, z którego zostało przesłane zgłoszenie w czasie do dwóch tygodni i po zamknięciu rejestracji.

 § 4
INFORMACJE DODATKOWE

4.1 Helper/Wolontariusz wywiązując się z obowiązków powoduje zwolnienie z opłat dotyczących biletu wstępu i uprawnia do uzyskania zaświadczenia o wolontariacie.

4.2 W przypadku gdy helper/wolontariusz wyraźnie wybiega poza swoje obowiązki na rzecz wydarzenia, organizator może dodatkowo wynagrodzić daną osobę w postaci barteru bądź finansowo.

4.3 W momencie dotyczącym złego samopoczucia ze strony helpera/wolontariusza, problemów z uczestnikami lub innym współpracownikami niezwłocznie należy poinformować koordynatora o zaistniałym problemie.

 § 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. W przypadku naruszenia regulaminu helperów oraz regulaminu konwentu, podmiot zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, jak i finansowej, za wszelkie szkody wynikające z tego tytułu.

5.2 Sprawy nie objęte regulaminem rozpatrywane są przez koordynatora mediów. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy kierować pytania do koordynatora helperów na adres: helperzy.kregulec@gmail.com

5
.3 Koordynator helperów zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania konkretnej przyczyny.