Regulamin Helperów

1. Helperem może zostać każda osoba po ukończeniu 16 roku życia.

2. Helper jest wolontariuszem. Wywiązanie się z obowiązków zwalnia go z opłaty biletu wstępu i uprawnia do uzyskania zaświadczenia o wolontariacie.

3. Helper jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Każde wykroczenie będzie karane usunięciem z konwentu.

4. Helperzy zobowiązani są do podporządkowania się Organizatorom, koordynatorom, pracownikom ochrony oraz medykom.

5. Obowiązkiem helpera jest pomoc innym, nawet gdy nie jest w danej chwili na dyżurze.

6. W przypadku niewywiązania się ze swoich obowiązków bądź nieprzestrzegania regulaminu, Helper zostaje zwolniony z funkcji. Dodatkowo jest zobowiązany do opłacenia biletu bądź do natychmiastowego opuszczenia terenu konwentu.

7. Jeśli Helper wyraźnie wybiega poza swoje obowiązki na rzecz imprezy, Organizator może dodatkowo wynagrodzić daną osobę.

8. Helper winien stawić się na konwencie w godzinach wyznaczonych w formularzu zgłoszeniowym, a opuścić konwent może po uzyskaniu zgody Organizatora.

9. Helper ma obowiązek stawić się na wyznaczonych zebraniach chyba, że koordynator zwolni go z tego obowiązku. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy helper będzie w tym czasie pełnił swój dyżur.

10. Helper ma BEZWZGLĘDNY zakaz wnoszenia na teren konwentu używek bądź bycia pod ich wpływem. Jeśli nastąpi taka sytuacja zostaje natychmiast wydalony z terenu konwentu.
11. Jeśli Helper spotka osobę będącą pod wpływem używek bądź jest pewien, że uczestnik posiada takowe, przy sobie, jego obowiązkiem jest natychmiastowe poinformowanie najbliższego patrolu ochrony bądź kontakt z organizatorem..

12. W przypadku szkód materialnych spowodowanych przez Helpera, zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności finansowej..

13. Helper zobowiązany jest do przestrzegania grafiku. Każde zmiany powinny zostać wcześniej uzgodnione z Organizatorem.

14. Helper ma prawo zgłosić się z każdym problemem do Organizatora. W szczególności dotyczy to złego samopoczucia, problemów z uczestnikami lub innym współpracownikami.

15. Helper ma obowiązek zgłaszania każdego wykroczenia popełnionego przez uczestnika, innego helpera lub koordynatora.

16. Helper nie ma prawa rozdawać darmowych wejściówek/opasek. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zostanie on odpowiednio ukarany.

17. Helperów prosi się o zachowanie wysokiej kultury osobistej wobec innych uczestników.

18. Wszyscy Helperzy oraz koordynatorzy są zobowiązani do podpisania niniejszego regulaminu.